MDM jakie warunki należy spełnić by uczestniczyć w programie? Kto otrzyma pomoc w uzyskaniu środków na nowe mieszkanie?

 „Mieszkanie dla młodych” to niewątpliwie bardzo atrakcyjna opcja dla osób, które nie chcą już żyć na garnuszku swoich rodziców i marzą by rozpocząć samodzielną podróż przez życie. Wiele osób chciałoby posiadać swój własny, ciepły kąt. Zdecydowanie jest to dla młodych szansa na wspaniały start w życiu. Nic dziwnego więc, że tak wielkie jest zainteresowanie wokół programu „Mieszkanie dla młodych”, który umożliwia zrealizowanie tegoż marzenia. Dofinansowanie i to w obiecującej kwocie stoi przed Tobą otworem jeśli jesteś przed 35 rokiem życia. Jakie jeszcze dodatkowe warunki należy spełniać aby pomoc finansową na kupno domu otrzymać?

Jak wielu z pewnością wie „Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia. Pierwszym, niekwestionowanym warunkiem jest wspomniany wcześniej wiek. Osoba ubiegająca się nie może mieć więcej niż 35 lat. W skrócie: otrzymujesz pomoc ze środków budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego, a także częściowej spłaty rat kredytów.

Czy takie dofinansowanie jest dla każdego? Jakie są pozostałe warunki?

Jeśli właśnie starasz się o kredyt na kupno mieszkania lub domu program „Mieszkanie dla młodych” jest dla Ciebie (oczywiście należy posiadać odpowiednią zdolność kredytową więc karty kredytowe, niespłacone szybkie pożyczki czy wpis w bazach typu KRD może być dla nas przeszkodą). Za tak zwanego potencjalnego nabywcę uważa się małżonków, osoby samotnie wychowujące dzieci lub osoba o statusie małżeńskim „wolny”. W kwestii samotnej matki lub ojca istnieją dodatkowe warunki. Pod pojęciem tym określa się :

 • jedno z rodziców biologicznych albo opiekuna prawnego (w tym może być także wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik)
 • osobę pozostającą z partnerem w separacji,
 • osobę, która nadal w świetle prawa jest w związku małżeńskim natomiast współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
 • osoba, której współmałżonek przebywa w zakładzie karnym
 • osoba (rodzic lub opiekun), która po prostu samotnie wychowuje dziecko lub dzieci

Dofinansowanie wkładu własnego w programie „Mieszkanie dla młodych” – na jakich warunkach?

Dofinansowanie możesz otrzymać w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania. Żeby tak jednak się stało musisz wypełnić i złożyć wniosek maksymalnie przed upływem roku kalendarzowego, w którym ukończyłeś wspomniane 35 lat. Oczywiście w przypadku związku małżeńskiego zwraca się uwagę na wiek osoby młodszej. O dofinansowanie, do dnia nabycia mieszkania, nie może się natomiast ubiegać:

 • osoba, która posiada już inne mieszkanie lub dom, Ten warunek obowiązuje w przypadku małżeństwa obojga małżonków,
 • osoba, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie, dom)

Oczywiście należy pamiętać iż dofinansowanie otrzymamy tylko jeśli dane mieszkanie będzie służyć wyłącznie naszym celom i zaspokajać nasze potrzeby. W ustawie została określona także powierzchnia lokalu. Nie może ona być większa niż:

 • 75 m2 w przypadku mieszkania oraz 100 m2 w przypadku domu,
 • 85 m2 w przypadku mieszkania oraz 110 m2 w przypadku domu – pod warunkiem, że na naszym utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci.

To jednak nie koniec warunków. Następnie w grę wchodzi cena lokalu. I tutaj jest określona pewna granica. Kwota zakupu 1 m2 mieszkania musi stanowić średnią arytmetyczną dwóch wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Określone przez wojewodów wskaźniki zostaną pomnożone przez współczynnik 1,1. Obowiązują różne limity dla stolic województw, gmin, które sąsiadują ze stolicami oraz pozostałych miejscowości w obrębie danego województwa (promocyjne oferty domy na sprzedaż w Inowrocławiu).

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:

 • 10 % – dla rodziny nie posiadającej potomstwa
 • 15 % – dla osób (rodzin lub osób o statusie „wolny”) , które na swoim utrzymaniu mają chociażby jedno dziecko, z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m.kw. nabywanego mieszkania (maksymalnie 50 m.kw.) kwoty obliczanej według podanych przez wojewodę wskaźników przeliczeniowych.

Gdy dana osoba zdecyduje się na adopcje dziecka również ma prawo o takie dofinansowanie wnioskować.

Co w przypadku rodziny z co najmniej dwójką dzieci? A co jeśli rodzina powiększy się jeszcze bardziej?

Oczywiście pomoc finansową można również otrzymać w przypadku gdy w rodzinie pojawi się trzecie dziecko, to samo tyczy się adopcji. Ważne jednak by podlegać niżej wymienionym regułom: sytuacja musi mieć miejsce w czasie do 5 lat od momentu podpisania umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

A jak w takim razie wygląda sama procedura uzyskania dofinansowania?

Wniosek musimy złożyć w terminie do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku. Obowiązkowym oczywiście jest by bank w programie „Mieszkanie dla młodych” brał udział. Do dokumentu musimy dołączyć również wniosek o udzielenie kredytu.

Ważnym jest również oświadczenie o tym, iż spełniamy warunki wymienione w umowie. Oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego dokona weryfikacji czy rzeczywiście spełniamy warunki zamieszczone w regulaminie programu.

Co jednak mieszkanie z programu „Mieszkanie dla młodych” z pewnych przyczyn zechcemy sprzedać?

Istnieją sankcje dla nabywcy ustalone również w regulaminie jeśli ten w okresie 5 lat od momentu zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:

 • wyzbył się prawa własności lub współwłasności danego lokalu,
 • wynajął to mieszkanie osobie trzeciej,
 • użyczył dany lokal osobie trzeciej
 • zyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu przykładowo na drodze spadku.

W wymienionych sytuacjach nabywca zostanie zobowiązany do zwrócenia części finansowego wsparcia. Poza tym pamiętajmy, że w razie chęci wyzbycia się danego lokalu należy o zaistniałym fakcie poinformować bank. Nie uczynienie tego może obfitować w nieprzyjemne konsekwencje. Spowoduje to bowiem naliczanie ustawowych odsetek od kwoty zwrotu od dnia, w którym powinno się takie powiadomienie złożyć.